Minden az új Art.-ról

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Régi-új szabályok az adózói minősítésben

2017.11.23. | Dr. Kisfaludy-Molnár Péter |

A jogszabály fenntartja az adózói minősítés rendszerét is, amelynek célja, hogy az adózók által tanúsított magatartást az adóhatóság az egyes eljárások során figyelembe tudja venni. A minősítés alapján az adózók megbízható, átlagos és kockázatos adózói besorolást kapnak.

Az adóhatóság a cégjegyzékbe bejegyzett adózót, csoportos adóalanyt vagy áfa-regisztrált adóalanyt negyedévente, a negyedév utolsó napján fennálló adatok alapulvételével a tárgynegyedévet követő 30 napon belül minősíti, amelynek keretében a megbízható adózóra, illetve a kockázatos adózóra vonatkozó feltételek fennállását vizsgálja.

Az új Art-ban foglaltak szerint a megbízható adózói minősítés megszerzéséhez az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelni:

 • legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa-regisztrált adóalanynak minősül,
 • a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben az adóhatóság által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3 százalékát, azzal, hogy az adózó terhére megállapított összes adókülönbözetet csökkenteni kell a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben az adóhatóság által az adózó javára megállapított összes adókülönbözettel,
 • a tárgyévben és az azt megelőző 4 évben az adóhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását,
 • a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt,
 • nem rendelkezik 500 ezer forintot meghaladó nettó adótartozással,
 • a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll adószámtörlés hatálya alatt,
 • az adózó terhére az adóhatóság által kiszabott, a tárgyévet megelőző 2 évben esedékessé vált mulasztási bírság (ideértve a jövedéki bírságot is) összege nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 1 százalékát,
 • nem minősül kockázatos adózónak, és
 • a tárgyévre vonatkozó adóteljesítménye pozitív.

Tehát megállapítható, hogy a megbízható adózói státusz elnyerésének feltételei nem módosultak az új Art-ban, pusztán azon elemek kerültek törlésre, mint az adószám felfüggesztés és a fokozott adóhatósági felügyelet, amelyeket az új Art. egyébként sem emelt át a korábbi szabályozásból.

Míg a fentiekkel szemben kockázatos adózónak minősíti az adóhatóság azt a felszámolás, végelszámolás alatt nem álló, cégjegyzékbe bejegyzett adózót, csoportos adóalanyt vagy áfaregisztrált adóalanyt, amely esetében a következő feltételek legalább valamelyike fennáll:

 • szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján,
 • szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján,
 • szerepel a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján,
 • egy éven belül az adóhatóság ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben,
 • kényszertörlési eljárás alatt áll,
 • a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben az adóhatóság által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet meghaladja az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 70 százalékát azzal, hogy az adózó terhére megállapított összes adókülönbözetet ez esetben is csökkenteni kell a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben az adóhatóság által az adózó javára megállapított összes adókülönbözettel,
 • a terhére az adóhatóság által kiszabott, a tárgyévet megelőző 2 évben esedékessé vált mulasztási bírság (ideértve a jövedéki bírságot is) összege meghaladja az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 70 százalékát, vagy
 • az adózó székhelye székhelyszolgáltatóhoz van bejegyezve, és az adóigazgatási eljárás akadályozása miatt véglegessé vált határozatban mulasztási bírságot szabtak ki a terhére a tárgyévben vagy az azt megelőző 3 évben.

A kockázatos adózói minősítés főszabály szerint a minősítés hatályának beálltától számított egy évig, míg, ha annak alapját a kényszertörlési eljárás jelentette, akkor a kényszertörlési eljárás időtartama alatt áll fenn. A minősítés jogkövetkezményeit ugyanakkor nem kell alkalmazni, ha az adózó felszámolási, végelszámolási eljárás alatt áll, azonban, ha az eljárás az adózó jogutód nélküli megszűnése nélkül zárul, akkor az adózó kockázatos minősítésének jogkövetkezményeit ismét alkalmazni kell azzal, hogy az egyéves időtartamba a felszámolás, végelszámolás ideje nem számít bele.

Fontos, hogy az adóhatóság megszünteti az adózókockázatos adózói minősítését a soron következő negyedéves minősítéskor, ha annak oka eredetileg a nagy összegű adóhiánnyal, illetőleg adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján való szereplés volt, és adózó az arra okot adó adóhiányt, valamint az ahhoz kapcsolódóbírságot és pótlékot, illetve adótartozást megfizeti.

A minősítés eredményéről az adóhatóság az adózót elektronikus úton értesíti – azzal, hogy amennyiben az adózó minősítésében változás nem következik be, akkor az adóhatóság az értesítést mellőzi –, és amely minősítés hatálya a minősítés hónapját követő hónap első napján áll be. 

Az adózó az elektronikus azonosítását követően minősítését lekérdezheti, illetőleg az új Art. értelmében az adóhatóság a jövőben a honlapján közzéteszi a minősítési eljárásban megbízható adózónak minősített adózók nevét és adószámát is.

Jogutódlás esetén is változatlan módon rendezi a törvény a minősítés szabályait, így összeolvadás, illetve beolvadás esetén a jogutód abban az esetben minősül megbízhatóadózónak, ha az összeolvadáskor, illetve a beolvadáskor saját maga és valamennyi jogelődmegbízható adózónak minősült. Míg akkor, ha a jogutód vagy valamelyik jogelőd az összeolvadáskor,illetve a beolvadáskor kockázatos adózónak minősült, a jogutód szintén kockázatos adózónakminősül. Különválás, kiválás, illetve átalakulás esetén pedig a jogutód megtartja a jogelődminősítését. Lényeges kitétel, hogy, ha a jogutód a jogelőd adózó kockázatos minősítése miatt válik kockázatosadózóvá, úgy a kockázatos adózói minősítés egyéves időtartamát a jogelőd kockázatos adózóvá minősítésének kezdő időpontjától kell számítani.

Amennyiben pedig az adózó vitatja a minősítését, akkor a minősítéstől vagy a minősítés elmaradásától számított 90 napon belül kifogást nyújthat be az adóhatósághoz, amely határidő elmulasztása esetén azonban igazolási kérelem benyújtásának nincs helye. 
 

vissza a kezdőldalra
Minden az új Art.-ról

Art. 2018 – a törvény rövid magyarázata

Szeretné egy helyen látni a legfontosabb változásokat, új rendelkezéseket? Tudjon meg mindent kiadványunkból a hatályos szabályokról.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Legyen naprakész adózási eljárásjogból: kövesse az új szabályok bevezetését és szakértőink magyarázatait. Iratkozzon fel az Art 2018 hírlevélre itt és most!

Szeretnék feliratkozni >>>
Adó, TB és számviteli oldalaink