Minden az új Art.-ról

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Így változik a mulasztási bírság szabályozása

2017.11.14. | Dr. Kisfaludy-Molnár Péter |

Az új Art. főbb célkitűzései között emeli ki a mulasztási bírságok szabályozásának egyszerűsítését, amelynek érdekében - a jogszabályban foglaltak szerint - megszüntettek számos konkrét bírságtényállást.

Megszűnt például a jogszerűtlen adóelőleg mérséklést, vagy az utazásszervezési szolgáltatás igénybevétele esetén nem megfelelő vagy hiányzó nyilatkozattéttelt terhelő, a számlatartási kötelezettség megsértésének, az eljárási illetékfizetési kötelezettség nem teljesítésének, a nyilatkozattétel elmulasztásának, a tanúvallomás jogosulatlan megtagadásának esetére szóló és az üzletlezárást helyettesítő mulasztási bírság. 

A fentiek mellett ugyanakkor a törvényhozás a mulasztási bírságok szabályozása keretében megalkotott egy generális szabályt, amelynek értelmében az Art-ban, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve az új Art. felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése – vagyis a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása – miatt a természetes személy adózót 200 ezer forintig, nem természetes személy adózót pedig 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja az adóhatóság. Tehát bár a fentiekben jelzett nevesített, mulasztási bírság alapjául szolgáló tényállások törlésre kerültek, ugyanakkor ezen általános jellegű szabály révén természetesen a továbbiakban is szankcionálhatóak, mint az adózással kapcsolatos jogszabályokban foglalt kötelezettség megszegése.

Fontos utalni arra, hogy eltérő törvényi rendelkezés hiányában a mulasztási bírság az új Art. szerint is akár több alkalommal, emelt mértékben is kiszabható, ugyanakkor például az új Art. már nem tartalmaz – magánszemélyekre nézve 500 ezer, más adózókkal szemben 1 millió forint összegű - kiemelt szankciót az adóhatóság eljárásának ismételt jellegű akadályozása esetére.

A szolgáltató jellegű adóhatóság szerepkörét erősítendő a hiánypótlásra való előzetes felszólítás immáron nem csak a cégbejegyzésre nem kötelezett adózókra vonatkozik, hanem általános jelleggel kell alkalmaznia az adóhatóságnak. Ezért az új Art. szerint a bejelentkezési kötelezettség, a foglalkoztatotti bejelentés, a gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzésével kapcsolatos bejelentési, valamint az EKAER bejelentési kötelezettség kivételével 
–    a pénzforgalmi számlanyitási kötelezettség, regisztrációs kötelezettség nem teljesítése, 
–    a bevallási, vagyonszerzési illetékkel kapcsolatos kötelezettség elmulasztása, avagy hiányos, a bevallási hiba kivételével hibás teljesítése, 
–    a bejelentési, változásbejelentési, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, hiányos, hibás, illetőleg valótlan adattartalommal történő teljesítése 
esetén az adóhatóságnak – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – 15 napos határidő tűzésével fel kell hívnia az adózót az adott adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

A hiánypótlásra való előzetes felszólítással érintett adózói kör kiterjesztése mellett az új Art. a felhívás nem teljesítése esetén az adóhatóság által követendő eljárási rendet is módosítja, tovább árnyalva és több lépcsős szerkezetűvé alakítva azt. Így amennyiben az adózó a fenti felhívásnak határidőn belül nem, illetve nem jogszerűen tesz eleget, akkor az adóhatóság a természetes személy adózót elsőkörben 50 ezer forint, a nem természetes személy adózót 100 ezer forint mulasztási bírsággal sújtja, és újabb 15 napos határidő tűzésével ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. E kötelezettség határidőben történő teljesítése esetén a kiszabott bírság még mérsékelhető vagy elengedhető. Abban az esetben azonban, ha az ismételt felhívásban foglalt határidő is eredménytelenül telik el, akkor az adóhatóság a természetes személy adózót 200 ezer forint, a nem természetes személy adózót 500 ezer forint mulasztási bírsággal sújtja, és 15 napos határidő tűzésével felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére, ám a kötelezettség teljesítése esetén az ekkor kiszabott bírság már nem mérsékelhető. 

A fentiek mellett az új Art. speciális, külön nevesített tényállásokat, jogsértéseket is megállapít, amelyekre nem vagy nem kizárólag az általános bírságszabály alkalmazandó. Ilyenpéldául az üzletlezárás akadályozása,az adószám hiányában folytatott adóköteles tevékenység, a foglalkoztatott bejelentésére vonatkozó szabályok megsértése, a beszámoló letétbe helyezési és közzétételi szabály megsértése, a számla-, nyugtakibocsátási kötelezettség, valamint iratmegőrzési kötelezettség szabályainak megsértése, az általános forgalmi adó összesítő jelentés nem előírásszerű teljesítése, illetőleg az adóelőleg-kiegészítési szabályok megsértése. 

Az új Art. értelmében a mulasztási bírság kiszabása keretében való mérlegelés során az adóhatóság az adózó javára vagy terhére értékeli az adózó adózási gyakorlatát, általános jogkövetési hajlandóságát, a jogellenes magatartás (tevékenység vagy mulasztás) súlyát, gyakoriságát, időtartamát, továbbá azt, hogy az adózó, illetve intézkedő képviselője, foglalkoztatottja, tagja vagy megbízottja az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt-e el.

Végül pedig új eljárási korlátként jelenik meg az a rendelkezés, miszerint az adóhatóságnak nem áll módjában mulasztási bírságot kiszabni akkor, ha a jogszabálysértésnek az adóhatóság tudomására jutása óta már egy év eltelt, kivéve, ha a jogsértést az adóhatóság egy ellenőrzés eredményeként tárta fel.

Szeretné egy helyen olvasni az új Art. összes, lényeges rendelkezését? Ismerje meg a törvény rövid magyarázatát összefoglaló kiadványunkat!

vissza a kezdőldalra
Minden az új Art.-ról

Art. 2018 – a törvény rövid magyarázata

Szeretné egy helyen látni a legfontosabb változásokat, új rendelkezéseket? Tudjon meg mindent kiadványunkból a hatályos szabályokról.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Legyen naprakész adózási eljárásjogból: kövesse az új szabályok bevezetését és szakértőink magyarázatait. Iratkozzon fel az Art 2018 hírlevélre itt és most!

Szeretnék feliratkozni >>>
Adó, TB és számviteli oldalaink